Najważniejsze informacje

 1. Celem platformy akcelerator-internest.pl jest umożliwienie twórcom projektów budowy i optymalizacji modelu biznesowego, poddania swojego pomysłu ocenie potencjału rynkowego wśród Użytkowników, pozyskania środków finansowych w modelu crowdfundingu oraz budowy zespołu lub zlecania różnego typu zadań w zamian za wynagrodzenie.
 2. Twórcy projektów gwarantują, że zamieszczone przez nich materiały są zgodne z prawem, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich.
 3. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania autorskich praw osobistych i majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i rzemysłowych Operatora, Użytkowników Serwisu oraz innych podmiotów.

Regulamin serwisu
www.akcelerator-internest.pl

§1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, ustala zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez firmę INTERNEST Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Czerniakowskiej 201/96, NIP: 7010361157, kapitał zakładowy 5 000,00 PLN wpłacony w całości, zwaną dalej „Operatorem” jako podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie internetowego Serwisu funkcjonującego pod adresem www.interne.st zwanego dalej „Serwisem”.
 2. Zakres regulacji Regulaminu obejmuje w szczególności:
  1. zasady i warunki funkcjonowania oraz korzystania z Serwisu przez Użytkowników,
  2. prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, zwanych dalej „Użytkownikami”,
  3. prawa i obowiązki Operatora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.
 3. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację i zobowiązanie do przestrzegania zasad Regulaminu oraz innych przepisów i zasad ustanowionych przez Operatora i podanych do wiadomości Użytkowników.
 4. Logo i nazwa Serwisu są prawnie chronione i stanowią własność Operatora, a ich wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie bez zgody Operatora, poza przypadkami dozwolonymi przepisami obowiązującego prawa, jest zabronione. Operator pociągnie do odpowiedzialności osoby naruszające prawa Operatora do nazwy i logo.
 5. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich graficznych elementów Serwisu, wyglądu Serwisu i innych treści w nim umieszczonych przez Operatora, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm. zwanej dalej „Ustawą o Prawie Autorskim”), przysługują wyłącznie Operatorowi. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań Serwisu, jego poszczególnych elementów, a także jego wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu Ustawy o Prawie Autorskim, bez wyraźnej pisemnej zgody Operatora, stanowi naruszenie jego majątkowych praw autorskich. Operator pociągnie do odpowiedzialności osoby naruszające jego autorskie prawa majątkowe.
§2 Definicje
 1. Operatorem Serwisu oraz jego właścicielem i usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) jest INTERNEST Sp. z o.o. W celu skontaktowania się z Operatorem należy wysłać e-mail pod adres: admin [at] akcelerator-internest.pl

 2. Użytkownik Serwisu - każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, która korzysta z Serwisu, w jakikolwiek sposób odbierając dane lub umieszczając je w Serwisie. Użytkownikiem Serwisu może być również osoba fizyczna nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, jeżeli uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania czy skutki działań osób będących Użytkownikami Serwisu.

 3. Twórca Projektu - każdy Użytkownik Serwisu, który zamieszcza w Serwisie swój Projekt, który ma zostać oceniony, sfinansowany przez pozostałych Użytkowników Serwisu i/lub wsparty kompetencjami innych Użytkowników (crowdsourcing). Wszelkie wytwory Twórcy Projektu opublikowane w Karcie Projektu stanowią jego własność w rozumieniu ustawy
  o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 4. Finansujący Projekt - każdy Użytkownik Serwisu, który dobrowolnie przeznacza środki finansowe na sfinansowanie Projektów innych Użytkowników Serwisu, w zamian za Świadczenie Wzajemne w postaci określonej przez Twórcę Projektu.

 5. Wykonawca - każdy Użytkownik Serwisu, który dobrowolnie zgłasza swoją aplikację
  w odpowiedzi na ogłoszoną przez Twórcę Projektu Ofertę pracy/akcję crowdsourcingową.

 6. EkspertUżytkownik Serwisu, któremu Operator Systemu przyznał specjalny status Eksperta, umożliwiający dodawanie Materiałów Użytkownika do Bazy Wiedzy, obejmowanie poszczególnych Projektów patronatem, zwiększający wagę głosu Użytkownika podczas oceniania potencjału pomysłów i wyboru zwycięzcy Oferty pracy/akcji crowdsourcingowej.

 7. Oferta pracy/akcja crowdsourcingowa - opublikowane przez Twórcę Projektu w Karcie Projektu zapotrzebowanie na określone dzieło lub kompetencje, scharakteryzowane w wymaganiach (brief) i warunkach współpracy, skierowane do Użytkowników Serwisu. Ogłoszenie Oferty pracy/akcji crowdsourcingowej nie jest równoznaczne ze złożeniem oferty pracy potencjalnym pracownikom. W ogłoszeniu z Ofertą pracy/akcją crowdsourcingową, Twórca Projektu jest zobowiązany wskazać wymagania względem potencjalnych pracowników, warunki wyboru zwycięzcy Oferty pracy/akcji crowdsourcingowej, oferowaną wysokość wynagrodzenia oraz czas trwania Oferty pracy/akcji crowdsourcingowej. Rozpoczęta Oferta pracy/akcja crowdsourcingowa kończy się wraz z upływem czasu na jaki został ogłoszony. Rozpoczęta Oferta pracy/akcja crowdsourcingowa nie może zostać zakończona przed upływem okresu na jaki została ogłoszona, a Twórca Projektu nie może się z ogłoszonej Oferty pracy/akcji crowdsourcingowej wycofać. Oferta pracy/akcja crowdsourcingowa kończy się wyborem zwycięzcy przez Twórcę Projektu lub poprzez głosowanie wśród Użytkowników. W przypadku zgłoszenia się mniej niż dwóch Wykonawców, z których żaden nie wypełnia wymagań Twórcy Projektu, Twórca Projektu nie musi ogłaszać zwycięzcy Oferty pracy/akcji crowdsourcingowej. Koszty publikacji Oferty pracy/akcji crowdsourcingowej nie podlegają zwrotowi.

 8. Czas trwania Oferty pracy/akcji crowdsourcingowej – określony uprzednio przez Twórcę Projektu czas, w którym Użytkownicy mogą nadsyłać swoje Projekty.

 9. Materiały - wszelkie dane i treści zamieszczone w Serwisie przez Operatora Serwisu.

 10. Materiały Użytkownika - wszelkie dane i treści zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników, w formach dopuszczalnych ze względu na zapisy niniejszego Regulaminu.

 11. Projekty - wszelkiego rodzaju pomysły, propozycje i zamiary lub plan zorganizowanych działań zmierzających do osiągnięcia określonego celu, zamieszczone przez Użytkownika
  w Serwisie, w formie Karty Projektu, celem pozyskania wsparcia na jego realizację w postaci finansowania lub pozyskania współpracowników.

 12. Dane Osobowe - zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie https://interne.st informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby, przetwarzane przez Operatora w celu prawidłowego świadczenia usług określonych w Regulaminie Serwisu, jak również w celach operacyjnych
  i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu oraz w innych celach wskazanych
  w odpowiedniej zgodzie udzielonej przez Użytkownika.

 13. Login - ciąg znaków wprowadzonych przez Użytkownika w Serwisie na etapie rejestracji do Serwisu, umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. Login nie może ulec zmianie.

 14. Hasło Dostępu – indywidualne, ustalone przez Użytkownika podczas rejestracji i możliwe w każdej chwili do zmiany przez Użytkownika hasło, umożliwiające logowanie do Konta Użytkownika.

 15. Konto Użytkownika - indywidualna, dostępna dla określonego Użytkownika Serwisu
  i chroniona indywidualnym Hasłem Dostępu część Serwisu, służąca do wymiany informacji mających na celu scharakteryzowanie Projektu, zleceń do wykonania, pożądanych współpracowników oraz Świadczeń Wzajemnych dla Finansujących Projekt.

 16. Karta Użytkownika - profil zawierający informacje wymienione przez Użytkownika
  w formularzu oraz podsumowujący jego aktywność w Serwisie.

 17. Karta Projektu - opis pomysłu zawierający informacje wymienione przez Twórcę Projektu oraz narzędzia umożliwiające korzystanie z wybranych funkcjonalności Serwisu.

 18. SMIP - Społecznościowy Miernik Innowacyjności Projektów to autorski model oceny potencjału rynkowego pomysłu przez Użytkowników Serwisu.

 19. BMC - Business Model Canvas, to matryca umożliwiająca opisanie pomysłu według
  9 kluczowych obszarów biznesowych, stworzona przez Alexandra Osterwaldera. Udostępniana na podstawie licencji Creative Commons Commons ShareAlike 4.0. International.

 20. Umowa - Umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a Operatorem w chwili akceptacji Regulaminu przez Użytkownika,
  o treści odpowiadającej treści Regulaminu.

 21. Usługi - wszelkie świadczenia Operatora na rzecz Użytkowników Serwisu wykonywane
  w ramach Umowy.

 22. Świadczenia Wzajemne - wszelkie świadczenia określone przez zobowiązania Twórcy Projektu wobec Finansującego Projekt, określone w możliwej do oszacowania wartości materialnej w postaci rzeczy, praw majątkowych lub usług, również o symbolicznym charakterze.

 23. Dodatkowe Usługi poza abonamentoweUsługi świadczone przez Operatora odpłatnie poza wykorzystywanym przez Użytkownika abonamentem. Szczegółowy wykaz dodatkowych usług wymieniony jest w cenniku dodatkowych usług poza abonamentowych.

§3 Cele i zadania Serwisu
 1. Celem Serwisu jest:

  1. umożliwienie Twórcom Projektów poddania swojego Projektu ocenie potencjału rynkowego wśród Użytkowników (w tym Ekspertów) i pozyskania informacji zwrotnej w zakresie jego mocnych i słabych stron,

  2. umożliwienie Twórcom Projektów pozyskiwania środków finansowych w modelu crowdfundingu na swoje Projekty w zamian za określone Świadczenia Wzajemne względem Użytkowników Serwisu, którzy wsparli finansowo Projekt,

  3. umożliwienie Twórcom Projektów pozyskiwania współpracowników i/lub zlecania różnego typu zadań np. wykonanie dzieła, stworzenie metody i in. ,w zamian za wynagrodzenie,

  4. umożliwienie Twórcom Projektów stworzenia Business Model Canvas Projektu
   i pozyskanie wsparcia w zakresie jego rozbudowy i optymalizacji,

  5. umożliwienie Użytkownikom Serwisu oceniania potencjału i BMC wybranych Projektów,

  6. umożliwienie Użytkownikom Serwisu wspierania finansowego wybranych Twórców Projektów w zamian za określone Świadczenia Wzajemne,

  7. umożliwienie Użytkownikom Serwisu aplikowania do wybranych Ofert pracy/akcji crowdsourcingowych w zamian za wskazane przez Twórców Projektów wynagrodzenie.

 2. Serwis umożliwia Użytkownikom ocenianie, wsparcie finansowe oraz aplikowanie do Ofert pracy/akcji crowdsourcingowych wybranych Projektów, a Twórcom Projektów pozyskanie ocen i opinii, funduszy na realizację Projektów oraz współpracowników do Projektów.

§4 Oświadczenia Operatora

Operator oświadcza, że dokłada należytej staranności, aby Twórcy Projektów, pozyskujący za pośrednictwem Serwisu środki finansowe i współpracowników, byli wyłącznie wiarygodnymi Podmiotami, posiadającymi wiedzę i możliwości realizacji proponowanych Projektów. Operator nie jest odpowiedzialnym z tytułu jakiegokolwiek niezgodnego z prawem lub niniejszym Regulaminem działaniem Twórców Projektu.

Operator w celu umożliwienia Twórcy Projektu opisania swojego pomysłu według 9 kluczowych obszarów biznesowych korzysta z matrycy Business Model Canvas na zasadzie licencji Creative Commons ShareAlike 4.0. International. Każdy Projekt stworzony na bazie Business Model Canvas podlega udostępnieniu na podstawie tej samej licencji. Pełny tekst licencji dostępny jest na stronie http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
lub http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.

§5 Rodzaje usług świadczonych przez Operatora
 1. Operator umożliwia Użytkownikom na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie:

  1. dostęp do Materiałów umieszczonych w Serwisie przez Operatora,

  2. dostęp do Materiałów Użytkowników zamieszczonych w Serwisie przez jego Użytkowników,

  3. zamieszczenie Materiałów Użytkownika w Serwisie,

  4. zawarcie transakcji finansowania Projektów w oparciu o Świadczenie Wzajemne, przy czym Twórca Projektu obowiązany jest do uregulowania ewentualnych kwestii podatkowych związanych z otrzymanym dofinansowaniem,

  5. nawiązanie współpracy przy Projekcie w zamian za wynagrodzenie,

  6. zakup wybranych produktów Projektów,

  7. wysyłanie wiadomości innym Użytkownikom,

  8. wyrażanie opinii o Projektach, Materiałach i Użytkownikach

 2. Operator zastrzega sobie prawo do uzależnienia dostępu do wybranych funkcjonalności od dokonania uprzedniej Rejestracji w Serwisie.

§6 Zasady korzystania z Serwisu
 1. Użytkownik zamieszczający w Serwisie Materiały, treści w formie wypowiedzi tekstowych lub własny wizerunek, wyraża zgodę na wgląd w te Materiały przez innych Użytkowników oraz Operatora.

 2. Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto i Kartę Użytkownika.

 3. Niedopuszczalne są działania mogące w szczególności utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu lub narazić go na utratę renomy lub dobrego imienia. W przypadku stwierdzenia przez Operatora, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, Operator może niezwłocznie zablokować lub usunąć Konto i Kartę takiego Użytkownika.

 4. Użytkownik może dobrowolnie opublikować wypełniony model BMC oraz pozostałe elementy Karty Projektu lub zachować je tylko do własnego wglądu.

 5. Publikacja modelu BMC w celu uzyskania informacji zwrotnej, daje innym zarejestrowanym Użytkownikom Serwisu w nią wgląd i traci ona wtedy swoją poufność.

 6. Korzystając z Serwisu, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:

  1. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu, działań polegających w szczególności na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników oraz od korzystania z Usług Serwisu w sposób niezgodny z Regulaminem,

  2. przestrzegania autorskich praw osobistych i majątkowych oraz praw wynikających
   z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych
   i przemysłowych Operatora, Użytkowników Serwisu oraz innych podmiotów,

  3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu
   i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody,
   z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,

  4. niepodejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Serwisu, Użytkowników i innych podmiotów, w szczególności poprzez zamieszczanie treści upokarzających, poniżających, szargających opinię osób trzecich, jak również poprzez wykorzystywanie nieprawdziwych lub poufnych informacji,

  5. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które szerzą propagandę lub symbole organizacji, które w Rzeczpospolitej Polskiej są uznane za niekonstytucyjne lub nielegalne.

  6. powstrzymania się od używania w swoich wypowiedziach słów powszechnie uważanych za obraźliwe lub wulgarne, wypowiedzi obraźliwych lub dyskryminujących wobec innych Użytkowników. Ten typ naruszenia może zostać zgłoszony przez każdego Użytkownika

 7. Wszelkie zachowania naruszające postanowienia punktu 6 powyższej będą prowadzić do usunięcia obraźliwych, wulgarnych i innych zabronionych wypowiedzi, a także zablokowania Konta Użytkownika.

 8. Zabrania się wykorzystywania Serwisu do rozsyłania niechcianych lub niepotrzebnych wiadomości elektronicznych („spam”).

 9. Wszelkie majątkowe prawa autorskie do Materiałów umieszczonych w Serwisie,
  a w szczególności do publikacji przysługują Operatorowi lub osobom trzecim, które udzieliły Operatorowi upoważnienia do korzystania z Materiałów w zakresie umożliwiającym Operatorowi udostępnianie Materiałów Użytkownikom w taki sposób, w takim zakresie i na takich zasadach, jak to określono w Regulaminie.

 10. Bez wyraźnej, uprzedniej, pisemnej zgody Operatora lub innego podmiotu, któremu przysługują majątkowe prawa autorskie do Materiałów, lub prawa do ich wykonywania, zabrania się wykorzystania Materiałów oraz Materiałów Użytkownika w szczególności ich rozpowszechniania w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania w jakikolwiek sposób,
  a także utrwalania i kopiowania Materiałów oraz Materiałów Użytkownika w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania. Zakres korzystania z Materiałów oraz Materiałów Użytkownika (pola eksploatacji) określają wyłącznie osoby uprawnione odpowiednio Operator oraz Użytkownik Serwisu. Osoby te są wyłącznie uprawnione do zezwalania na dokonywanie opracowań Materiałów oraz Materiałów Użytkownika.

 11. Osoba dokonująca naruszenia praw autorskich do Materiałów lub Materiałów Użytkownika ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym odpowiedzialność karną w zakresie i na zasadach określonych w ustawie
  o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t. j. Dz. U. 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. Zm.) lub wynalazczych na podstawie i zasadach określonych w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. o własności przemysłowej (t. j. Dz. U. 2003, Nr 119, poz. 1117 z późn. Zm.).

§7 Warunki techniczne korzystania z Serwisu
 1. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w Serwisie,
  w tym skutecznego zarejestrowania i zalogowania się, niezbędne jest łącznie:

  1. połączenie z siecią Internet oraz posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie
   z zasobów sieci Internet,

  2. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW,

  3. w przypadku Użytkowników dokonujących rejestracji, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

 2. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików czy programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).

§8 Dostęp do Materiałów umieszczonych w Serwisie – rejestracja Użytkowników
 1. Serwis przeznaczony jest do korzystania przez jego zarejestrowanych Użytkowników oraz osoby nie dokonujące rejestracji w Serwisie.

 2. Dostęp do treści zamieszczonych w Serwisie i ich przeglądanie jest ogólnodostępne. Pozostałe funkcjonalności Serwisu dostępne są wyłącznie dla Użytkowników, którzy dokonali uprzedniej Rejestracji, która odbywa się za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.interne.st

 3. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym swoich prawdziwych Danych Osobowych:

  1. nazwisko i imię lub nazwa firmy,

  2. adres poczty elektronicznej,

 4. Podanie Danych Osobowych wskazanych powyżej jest obligatoryjne. Podanie pozostałych Danych Osobowych przez Użytkowników, np. adres zamieszkania lub pobytu, wykształcenie, numer telefonu, zawód, NIP, numeru konta bankowego itp. będzie uzależnione od tego, w jakim zakresie Użytkownik zamierza korzystać z Serwisu.

 5. Użytkownik nie jest uprawniony do podawania Danych Osobowych osób trzecich oraz wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody tych osób.

 6. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego, to znaczy nie później niż w terminie 14 dni, poinformowania Operatora o każdej zmianie swoich danych, o których mowa w ust. 3 powyżej.

 7. Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że:

  1. zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia,

  2. dobrowolnie przystąpił do korzystania z Usług Serwisu,

  3. Dane Osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienione w trakcie korzystania z Serwisu są prawdziwe, a zamieszczone Materiały Użytkownika są zgodne z prawem, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich,

  4. wyraża zgodę na przetwarzanie ww. Danych Osobowych przez Operatora w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie Serwisu, jak również
   w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu,

  5. zezwala na wykorzystywanie jego wizerunku umieszczonego w Serwisie w celu świadczenia przez Operatora Usług i dostarczania funkcjonalności Serwisu, jak również oświadcza, że osoby trzecie, których wizerunek Użytkownik umieścił w Serwisie, udzieliły takiego zezwolenia,

  6. zezwala na wykorzystanie przez Operatora, w celach reklamowych i marketingowych treści utworzonych i opublikowanych przez Użytkownika Kart Projektu,

  7. jest świadomy odpowiedzialności, jaka ciąży na nim za umieszczenie w Serwisie Materiałów, danych lub Danych Osobowych oraz wizerunku osób trzecich bez odpowiedniego zezwolenia,

  8. wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach Konta Użytkownika adres poczty elektronicznej wiadomości od Operatora w tym informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu oraz spersonalizowanych ofertach handlowych partnerów Operatora,

§9 Materiały Użytkownika
 1. Operator umożliwia Użytkownikom zamieszczenie na Koncie Użytkownika Materiałów Użytkownika. Materiałami Użytkownika mogą być wszelkie dane i treści, w szczególności zdjęcia, grafiki, wpisy i komentarze.

 2. Zabronione jest umieszczenie w Serwisie Materiałów Użytkownika, które zawierałyby treści
  o charakterze bezprawnym, w szczególności naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, itp.

 3. Operator zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia dostępu do Materiałów Użytkownika
  w przypadku stwierdzenia, że ich treść jest bezprawna, bądź w przypadku uzyskania urzędowego zawiadomienia o jej bezprawnym charakterze lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści.

 4. Operator zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia publikacji projektu, który mógłby negatywnie wpłynąć na dobre imię, renomę lub poziom merytoryczny Serwisu.

 5. W przypadku kiedy Materiały Użytkownika mogą być objęte ochroną z tytułu majątkowych praw autorskich w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia
  4 lutego 1994 r. (t. j. Dz. U. 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) lub z tytułu wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych w rozumienie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. o własności przemysłowej (t. j. Dz. U. 2003, Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.) przysługującą Użytkownikowi, zamieszczenie takich Materiałów przez Użytkownika w Serwisie oraz umożliwienie do nich dostępu pozostałym Użytkownikom Serwisu i Operatorowi nie stanowi naruszenia ww. praw, a Użytkownik wyraża dobrowolnie zgodę na korzystanie z takich Materiałów zgodnie z ich przeznaczeniem - rozpowszechnianie takich Materiałów za pośrednictwem Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Jednocześnie Użytkownik, o ile przewiduje to jego Projekt, powinien wskazać zakres korzystania
  z Materiałów chronionych ww. przepisami prawa inny niż dla celów prezentacyjnych
  w Serwisie.

§10 Funkcjonalności Projektów: finansowanie i Oferty pracy/akcje crowdsourcingowe
 1. Serwis pozwala Twórcom Projektów pozyskiwać środki finansowe na realizację Projektów, zlecać zadania i rekrutować współpracowników wśród Użytkowników Serwisu.

 2. Środki finansowe na realizację Projektów wpłacane są przez Finansujących Projekt za pośrednictwem aplikacji partnera finansowego Serwisu – Transferuj.pl

 3. Twórca Projektu wskazuje w Karcie Projektu wysokość środków finansowych potrzebnych na jego realizację, Oferty pracy/akcje crowdsourcingowe, które ogłasza oraz okres, w jakim funkcjonalności te mają być aktywne. Twórca Projektu określa również swoje Świadczenie Wzajemne w stosunku do Finansujących Projekt i wysokość wynagrodzenia oferowanego Użytkownikowi, który zwycięży w Ofercie pracy/akcji crowdsourcingowej.

 4. Twórca Projektu samodzielnie określa poziomy wsparcia finansowego dla swojego Projektu określając je kwotowo, z zastrzeżeniem §10 pkt 5 Regulaminu. W zamian za otrzymanie określonego poziomu wsparcia finansowego Twórca Projektu zobowiązuje się względem Finansujących Projekt do Świadczenia Wzajemnego, które może zostać określone
  w dowolnej formie przez Twórcę Projektu. Wynagrodzenie w Ofercie pracy/akcji crowdsourcingowej musi mieć charakter finansowy.

 5. Minimalny poziom wsparcia finansowego, o którym mowa powyżej to kwota 1 PLN.

 6. Twórca Projektu zobowiązany jest do przekazania Świadczenia Wzajemnego po otrzymaniu zgromadzonych środków finansowych na warunkach uzgodnionych z Finansującym Projekt. Wynagrodzenie za zwycięstwo w Ofercie pracy/akcji crowdsourcingowej przekazywane jest bezpośrednio przez Twórcę Projektu dla Użytkownika poza platformą Internest. Internest nie jest stroną w tej transakcji. Internest nie odpowiada za żadne rozliczenia pomiędzy Twórcą Projektu, a Użytkownikiem, jak również nie jest odpowiedzialny za rozliczenia między Twórcą Projektu, Użytkownikiem, a organami podatkowymi działającymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 7. Finansujący Projekt, wybierając konkretne Świadczenie Wzajemne, wyraża zgodę na przekazanie Twórcy Projektu swoich danych osobowych, niezbędnych do realizacji wybranego Świadczenia Wzajemnego.

 8. Środki finansowe na realizację Projektu mogą być wpłacane, a aplikacje do Ofercie pracy/akcji crowdsourcingowej zgłaszane od dnia aktywowania tych funkcjonalności w Karcie Projektu do dnia wskazanego przez Twórcę Projektu jako zakończenie Projektu

 9. Stan zgromadzonych środków finansowych i zgłoszonych aplikacji do Ofert pracy/akcji crowdsourcingowych jest stale widoczny i uaktualniany po przeładowaniu strony.

 10. W procesie zgłaszania Projektu, Twórca Projektu może wybrać stałą formułę rozliczania
  o prowizji w wysokości 5% + VAT, zgodnie z którą warunkiem przekazania zgromadzonych środków finansowych dla Twórcy Projektu jest zebranie co najmniej całej zadeklarowanej kwoty w terminie określonym przez Twórcę Projektu. W przeciwnym razie dotychczas zebrana kwota środków finansowych jest zwracana Finansującym Projekt. (jeśli zastosowania nie ma w §10 pkt 10) .

 11. W procesie zgłaszania Projektu, Twórca Projektu może wybrać elastyczną formułę rozliczania o prowizji w wysokości 9% + VAT, zgodnie z którą po upływie czasu gromadzenia środków pozyskuje wszystkie środki przekazane na jego rzecz przez Finansujących Projekt, nawet w sytuacji nie zebrania deklarowanej kwoty. (jeśli zastosowania nie ma w §10 pkt 9)

 12. W razie zebrania całej kwoty środków finansowych przed terminem określonym przez Twórcę Projektu gromadzenie środków odbywa się nadal, aż do upływu ww. terminu. Operator przekazuje całość zgromadzonych środków finansowych Twórcy Projektu dopiero po upływie ww. terminu, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w §10 pkt 15 i 18 - 20 niniejszego Regulaminu.

 13. W razie braku wpływu w przewidywanej Projektem wysokości środków na jego realizację lub aplikacji do Oferty pracy/akcji crowdsourcingowej Twórca Projektu nie może ponownie wystawić tego samego Projektu w Serwisie.

 14. Zgłaszając chęć publikacji Oferty pracy/akcji crowdsourcingowej lub ogłoszenia Crowdsourcingowego, Twórca Projektu uiszcza opłatę w wysokości 10 % + VAT wartości zadeklarowanej kwoty wynagrodzenia (min. 100 zł + VAT, maks. 1000 zł + VAT) i deklaruje opcję gwarantowanego wynagrodzenia lub braku gwarantowanego wynagrodzenia. Gwarantowane wynagrodzenie narzuca na Twórcę Projektu obowiązek wyłonienia zwycięzcy Oferty pracy/akcji crowdsourcingowej i nagrodzenia go zadeklarowaną kwotą, chyba, że zgłosi się mniej niż dwóch Wykonawców. Wtedy, na wniosek Twórcy Projektu, może zostać dokonany zwrot pobranej opłaty pomniejszony o prowizję Partnera finansowego. W przypadku wybrania opcji braku gwarantowanego wynagrodzenia, Twórca Projektu nie ma obowiązku wyłonienia zwycięzcy spośród nadesłanych zgłoszeń od Wykonawców. W przypadku nie wybrania żadnego zwycięzcy, nie może się też ubiegać o zwrot pobranej przez Operatora opłaty.

 15. Operator zastrzega sobie prawo do obniżenia kwot prowizji wskazanych w §10 pkt. 10, 11, 14 na podstawie indywidualnych negocjacji.

 16. Twórca Projektu nie może edytować ani wycofać się z raz ogłoszonej Oferty pracy/akcji crowdsourcingowej, a w szczególności odmówić wypłaty wynagrodzenia Użytkownikowi, który zwyciężył w Ofercie pracy/akcji crowdsourcingowej. Twórca Projektu nie nabywa żadnych praw do otrzymanych Projektów, o ile nie ogłosi właściciela danego Projektu zwycięzcą Oferty pracy/akcji crowdsourcingowej i nie ureguluje związanych z nią należności finansowych na rzecz zwycięzcy.

 17. Partner finansowy Serwisu przekazuje Twórcy Projektu zgromadzone środki finansowe, pomniejszone o należną Operatorowi prowizję + VAT, w terminie 14 dni roboczych liczonych od dnia zakończenia zbiórki, z zastrzeżeniem §9 pkt. 10.

 18. Partner finansowy Serwisu dokonuje zwrotu środków finansowych dla Finansujących Projekt w terminie 14 dni roboczych liczonych od dnia, w którym Pomysłodawca nie zebrał minimalnej zadeklarowanej kwoty (jeśli zastosowania nie ma w §10 pkt 10) .

 19. Gromadzenie środków finansowych odbywa się za pomocą Serwisu płatności elektronicznych Partnera finansowego Serwisu „Transferuj.pl”. Regulamin Serwisu płatności elektronicznych „Transferuj.pl” znajduje się na stronie http://www.transferuj.pl. Cennik usług Serwisu płatności elektronicznych „Transferuj.pl” dla Serwisu INTERNEST znajduje się na stronie https://interne.st. Użytkownik Serwisu akceptując niniejszy Regulamin jednocześnie oświadcza, iż zapoznał się również z cennikiem usług „Transferuj.pl” i wyraża zgodę na pobranie przez Operatora prowizji od wpłacanych środków zgodnie z ww. cennikiem.

 20. Operator zastrzega sobie możliwość odwołania, zawieszenia lub przerwania gromadzenia środków finansowych lub Oferty pracy/akcji crowdsourcingowej danego Projektu w każdym czasie wedle uznania Operatora, w szczególności w razie naruszenia postanowień Regulaminu przez któregokolwiek z Użytkowników biorących udział we ww. inicjatywach związanych z danym Projektem.

 21. W razie zawieszenia gromadzenia środków finansowych lub aktywności Oferty pracy/akcji crowdsourcingowej danego Projektu, okres zbierania środków i aplikacji zostanie przedłużony o okres, w którym były one zawieszone.

 22. W razie przerwania gromadzenia środków finansowych na dany Projekt, środki dotychczas zebrane zostaną zwrócone Finansującym Projekt w terminie 14 dni roboczych liczonych od dnia przerwania gromadzenia środków finansowych na dany Projekt.

 23. Wszelką odpowiedzialność z tytułu obowiązków określonych w ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t. j. Dz. U. 2009, Nr 93, poz. 768) oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. 2010, Nr 51, poz. 307 ze zm.) ponosi Użytkownik. Operator nie jest płatnikiem jakiegokolwiek podatku i nie zobowiązuje się do świadczenia podobnych usług na rzecz jakichkolwiek osób korzystających z Serwisu w szczególności pośrednictwa w określaniu i uiszczaniu zobowiązań podatkowych Użytkowników Serwisu lub Finansujących Projekt.

 24. W związku z zobowiązaniami wzajemnymi wynikającymi z zasad funkcjonowania Serwisu, działalność ta nie podlega pod przepisy ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U.2014, poz. 498.). Organizowanie przez Użytkowników zbiórek publicznych w rozumieniu ww. ustawy w ramach niniejszego Serwisu jest niezgodne z zasadami funkcjonowania Serwisu, a co za tym idzie niedozwolone.

 25. Operator Serwisu zastrzega, iż nie występuje jako Strona w stosunkach zobowiązaniowych powstałych pomiędzy Użytkownikami Serwisu, a jedynie umożliwia za pomocą Serwisu będącego narzędziem w rękach jego Użytkowników, finansowanie Projektów tychże Użytkowników oraz pozyskiwanie przez nich współpracowników.

 26. Finansujący Projekt nie może wycofać swojego wsparcia po zakończeniu Projektu, ani też
  w jego trakcie, jeśli Projekt przed terminem określonym przez Twórcę Projektu osiągnął wskazaną przez Twórcę Projektu minimalną kwotę potrzebną na realizację Projektu. Użytkownik aplikujący do Oferty pracy/akcji crowdsourcingowej nie może wycofać zgłoszonej aplikacji.

§11 Zasady płatności
 1. Model cenowy za korzytanie z Serwisu obejmuje 5 poziomów abonamentów (0-bezpłatny, 1-4 płatne), zróżnicowanych pod kątem udostępnienia funkcjonalności platformy. Ceny abonamentów na poziomie 1-4, oszacowano odpowiednio na 49,90zł+VAT/rok, 199,90zł+VAT/rok, 399,90zł+VAT/rok i 999,90zł+VAT/rok.

 2. Użytkownik wybierając model cenowy od 1-4 zobowiązany jest dokonać płatności za posrednictwem Partnera finansowego Serwisu – Transferuj.pl

 3. Moment zaksięgowania wpłaty na koncie Operatora jest momentem aktywacji funkcjonalności zakupionego poziomu abonamentowego lub opublikowania Oferty pracy/akcji crowdsourcingowej.

 4. Użytkownik decyzując się na zakup którejś z usług poza abonamentowych jest zobowiązany uiścić opłatę przelewem na konto INTERNEST Sp. z o.o. : 30 1950 0001 2006 0418 8050 0003

§12 Dane Osobowe
 1. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego Danych Osobowych przez Operatora, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności.

 2. Administratorem Danych Osobowych jest Operator Serwisu, tj. INTERNEST Sp. z o.o., który dokonuje przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa,
  w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie Danych Osobowych (t. j. Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2001, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 3. Operator przetwarza Dane Osobowe Użytkowników wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania jego zobowiązań określonych Regulaminem oraz funkcjonalnością Serwisu.

 4. Przetwarzanie Danych Osobowych w celach innych niż określone powyżej, tj. w celach promocyjnych i marketingowych Operatora jest możliwe wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na przetwarzanie Danych Osobowych w celach promocyjnych
  i marketingowych Operatora.

 5. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 6. Użytkownik ma obowiązek aktualizować Dane Osobowe podane w ramach korzystania
  z Serwisu niezwłocznie po zaistnieniu jakiejkolwiek zmiany tych Danych Osobowych.

 7. W razie powzięcia przez Operatora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika Serwisu Danych Osobowych Operator może:

  1. wezwać Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych Danych Osobowych bądź ich aktualizacji,

  2. zablokować Użytkownikowi dostęp do wybranych Usług Serwisu,

  3. zablokować Konto Użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy,

  4. nieodwracalnie usunąć Konto Użytkownika.

 8. W ramach Serwisu Dane Osobowe Użytkownika podane w formularzu rejestracyjnym (oraz później uaktualnione) nie są widoczne dla pozostałych Użytkowników, z wyłączeniem Loginu.

§13 Zablokowanie lub usunięcie Konta Użytkownika
 1. Operator ma prawo zarówno do zablokowania jak i usunięcia Konta i Karty Użytkownika,
  w szczególności Użytkownika, którego działania uzna za niezgodne z Regulaminem, szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników, sprzeczne z dobrymi obyczajami, ideą Serwisu i jego celem lub w inny sposób wpływające negatywnie na wizerunek lub renomę Serwisu.

 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że usunięcie Konta równoznaczne jest dla tego Użytkownika z bezpowrotną utratą wszystkich zgromadzonych w ramach tego Konta danych w tym zgromadzonych Danych Osobowych.

 3. Operator archiwizuje dane gromadzone w ramach Serwisu dla ewentualnego przypadku uzyskania wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usług Serwisu niezgodnie
  z niniejszym Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami. Archiwizacja danych ma służyć wyłącznie egzekwowaniu przestrzegania postanowień Regulaminu przez Użytkownika Serwisu.

 4. Użytkownik ma prawo zażądać od Operatora usunięcia Konta i Karty Użytkownika,
  a Operator ma obowiązek na takie żądanie niezwłocznie Konto i Kartę Użytkownika usunąć.

 5. Żądanie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, należy złożyć Operatorowi pisemnie, podając swój Login i Hasło Dostępu identyczne z tymi jakie Użytkownik zarejestrowany podał w formularzu rejestracyjnym lub mailowo pod adresem: admin [at] akcelerator-internest.pl Żądanie usunięcia Konta Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia
  o wypowiedzeniu Umowy, o której mowa w §2 pkt 11 Regulaminu. Umowa ulega wówczas rozwiązaniu z chwilą doręczenia żądania, o którym mowa powyżej.

 6. Operator usuwa Konto niezwłocznie po doręczeniu oświadczenia, o którym mowa powyżej.

§14 Odpowiedzialność
 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, powstałe w wyniku okoliczności niezależnych od Operatora, a także utratę danych Użytkownika powstałe w wyniku działania siły wyższej, osób trzecich a także w wyniku działania Operatora zmierzającego do poprawy funkcjonalności Serwisu. Operator zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników Serwisu
  o zakłóceniach w jego funkcjonowaniu, w szczególności o przerwach konserwacyjnych.

 2. Operator nie odpowiada za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub niniejszym Regulaminem wykorzystywaniu Materiałów lub Materiałów Użytkowników umieszczonych w Serwisie.

 3. Operator nie odpowiada ponadto wobec Użytkowników i osób trzecich za:

  1. treść danych zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie,

  2. jakiekolwiek szkody Użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Użytkowników,

  3. sposób, w jaki Konta Użytkownika będą wykorzystywane przez Użytkowników,

  4. treści i inną zawartość przesyłanych przez Użytkowników wiadomości,

  5. szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,

  6. niemożność zalogowania się w Serwisie spowodowaną w szczególności jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Użytkownika.

 4. Operator może umożliwić Użytkownikom dostęp, za pośrednictwem Serwisu, do usług świadczonych przez osoby trzecie. W takim przypadku Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich.

 5. Odpowiedzialność za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników ponoszą indywidualni Użytkownicy. Treści zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie nigdy nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu.

 6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem informacji lub nieprawdziwych Danych Osobowych, ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

 7. Twórca Projektu ponosi odpowiedzialność tytułem zobowiązań jakie przyjął na siebie
  w stosunku do Finansujących Projekt w zamian za otrzymane środki finansowe na realizację Projektu.

§15 Reklamacje
 1. Każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a także wykonaniem usług przez Operatora.

 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy: admin [at] akcelerator-internest.pl lub listownie na adres siedziby Operatora.

 3. Operator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.

 4. Operator zastrzega sobie prawo do wydłużenia powyższego terminu w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymagać będzie wiadomości specjalnych lub napotka inne przeszkody niezależne od Operatora (np. awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Operator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień. Czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

 5. Składając reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie odpowiedzi na reklamację przez Operatora również w tej formie. Jednakże Użytkownik może wyraźnie zastrzec w treści reklamacji wysyłanej pocztą elektroniczną, że oczekuje odpowiedzi Operatora na piśmie.

 6. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji (w tym adres mailowy).

 7. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez osoby trzecie, do których dostęp umożliwił Użytkownikom Operator, w szczególności usług świadczonych przez Serwis Pośrednika Finansowego, rozpatrywane są przez te osoby trzecie na zasadach
  i w trybie określonym w regulaminach świadczenia usług przez te podmioty. Operator nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

§16 Zmiany Regulaminu i postanowienia końcowe
 1. Operator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w Regulaminie.

 2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Serwisie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (powiadomienie nastąpi poprzez rozesłanie wiadomości dla Użytkowników wewnątrz Serwisu lub na skrzynkę mailową Użytkownika podaną podczas rejestracji albo poprzez poddanie stosownej informacji przy logowaniu się do Serwisu).

 3. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie i wiążą Użytkownika od dnia wskazanego przez Operatora jako dzień wejścia w życie zmian Regulaminu, po uprzednim zaakceptowaniu ww. zmian przez Użytkownika.

 4. Jeżeli Użytkownik nie odrzuci zmian Regulaminu w sposób wskazany w powiadomieniu,
  o którym mowa powyżej, uznaje się, że Użytkownik zmiany Regulaminu akceptuje i wiążą one Użytkownika od dnia wskazanego przez Operatora jako dzień wejścia w życie zmian Regulaminu.

 5. W Serwisie mogą być umieszczane reklamy i ogłoszenia, odpłatnie, na warunkach i zasadach określonych w odrębnych Umowach. Operator zastrzega sobie prawo do dowolnego doboru reklam i ogłoszeń z uwzględnieniem w szczególności ich zgodności z charakterem Serwisu.

 6. Prawem właściwym Regulaminu jest prawo polskie, w szczególności Kodeks Cywilny i ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 nr 144, poz. 1204 z późn. zm. - „Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną”).

 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Serwisu stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 8. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiedzy Operatorem a Partnerami będą rozstrzygane polubownie, a w przypadu nie dojścia do porozumienia, przez Sąd właściwy dla siedziby Operatora.

Zobacz też